رفتن به محتوای اصلی

توافق هسته ای ایران کلید حلّ مناقشات منطقه

ایران علائمی از خود بروز می دهد که مایل به تعامل در عراق و سوریه است
RTR4A9TZ.jpg

توماس فریدمن این هفته طی مقاله ای در نیویورک تایمز  از دبی نوشت: "در میان متحدان ما در خاورمیانه آنقدر رویا ها و کابوس های ضد و نقیض در خصوص جنگ علیه گروه دولت اسلامی وجود دارد که فروید هم قادر نمی بود آنان را از یکدیگر باز شناسد."

به نظر می رسد که بدترین این کابوس ها برای متحدین آمریکا موضوع معامله هسته ای با ایران است. فریدمن به اظهار نظر اخیر یکی از مشاوران رئیس جمهور پیشین ایران، محمد خاتمی، اشاره می کند که گفته است ایران کنترل پایتخت های عربی را در عراق، سوریه، لبنان و یمن در کنترل خود دارد. این سخنان باعث گردید که متحدان آمریکا در منطقه ادعا کنند که ایران در جریان مذاکرات هسته ای با قدرت های غربی یک طور صحبت می کند و با همسایگانش در منطقه با زبانی دیگر که زبان تهدید است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.