رفتن به محتوای اصلی

رهبران وهابی سعودی ترکیه را تهدیدی علیه خلافت می دانند

رهبران وهابی سعودی به خاطر طرفداری از این اعتقاد که ادعای احیای خلافت اسلامی تنها متعلق به سعودی است، مورد حمله قرار گرفته اند.
Turkey's Prime Minister Tayyip Erdogan (4th L) is pictured after receiving the "King Faisal International Prize" from Saudi King Abdullah (3rd L) in Riyadh March 9, 2010.    REUTERS/Fahad Shadeed  (SAUDI ARABIA - Tags: POLITICS) - RTR2BFMZ
خواندن در 

شنیدن این که دیگر مسلمانان ممکن است از ایده احیای خلافت اسلام استقبال کنند، روحانیون وهابی را خشمگین کرده است. 

آنان قویا معتقدند که غیر از خودشان بقیه مسلمانان بی خدا و برای ادعای افتخار احیای خلافت،- امپراطوری فراملی و چندقومیتی شریعت و برپایه ایمان به عنوان اساس دولت- بی کفایت هستند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.