رفتن به محتوای اصلی

کارگروه کنترل عملیات مالی تروریستی در کنگره، ایران را هدف قرار می دهد

در پی احتمال برداشته شدن تحریم ها، کنگره درصدد بستن راه بر روی ایران از طریق قوانین حمایت از تروریسم است.
An Iranian bank teller counts new 20,000 rial notes at Iran's Central Bank in Tehran March 15, 2004. Iran began to release the new 20,000 rial note equivalent to $2.38 shortly before the Iranian new year which begins March 21. REUTERS/Morteza Nikoubazl  CJF/AA - RTRF83M
خواندن در 

 

یک کارگروه تازه تاسیس در کنگره که ماموریت آن کنترل منابع مالی گروه های تروریستی است، در همان جلسه افتتاحیه خود در ۲۲ آوریل توجهش را بر روی ایران متمرکز کرد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.