رفتن به محتوای اصلی

تلاش هنرمندان زن لبنان به حفظ حرفه های خانوادگی

هنرمندان فعال در عرصه صنایع دستی لبنان، علی رغم عدم حمایت های دولت سعی می کنند سنت های خانوادگی را حفظ کنند.
RTR43E02.jpg

در کارگاه خانواده بارچینی، علم و هنر به هم می رسند. دانا بارچینی، 26 ساله و پدرش یوسف بارچینی 80 ساله، هر دو سفالگر و مجسمه ساز هستند. پدر و دختر، چه در کارگاه خانوادگی باشند و چه برای آزمایش گل سفالگری به دره بقاء بروند دوشادوش هم کار می کنند.

یوسف، پس از تحصیل در یک مدرسه هنر در فرانسه و گرفتن مدرک دکتری در دانشگاه سوربن به لبنان بازگشت. او در فرانسه روی بعد فنی سرامیک هایی که سفالگران لبنان خلق می کنند و همچنین وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنان، کار و مطالعه کرد. او به لبنان بازگشت تا با استفاده از دانش خود وضع سفالگران و سرامیک کارها را بهبود دهد و به آنان کمک کند تا کار خود را مدرنیزه کنند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.