رفتن به محتوای اصلی

دیگر با من از صلح مگو

حکایتی دست اول از یکی از حملات اسرائیل که ۹ تن از اعضای خانواده نویسنده مقاله را کشت
Rescue workers search for victims as Palestinians gather around the wreckage of a house, which witnesses said was destroyed in an Israeli air strike that killed at least nine members from the al-Ghol family, in Rafah in the southern Gaza Strip August 3, 2014. Renewed Israeli shelling killed at least 30 people in Gaza on Sunday after Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed to keep up pressure on Hamas even after the army completes its core mission of destroying a tunnel network that extends into Israel. Shel
 
تماس تلفنی روز سوم اوت بود که مرا از مرگ شماری از اعضای خانواده ام در شهر رفح توسط دو موشک اف-۱۶ اسرائیل آگاه کرد. این سهم خانواده ما بود از جنگی که ادامه دارد، و سهم تک تک خانواده های نوار غزه از این جنگ: سهمی که درد است و اندوه. سهمی که چنان غرق در اشکم کرد که گویی اشکم خشک شد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.