رفتن به محتوای اصلی

آثار تحریم‌های بانکی بر چرخش فضای سیاسی ایران

منافع مشترک سیاسی حسن روحانی و باراک اوباما حکم می‌کند که عامهٔ مردم ایران به زودی عادی‌شدن روابط اقتصادی ایران با جهان را ببینند و آثار آن را حس کنند.
505344730.jpg
خواندن در 

در دوران پسا-تحریم در ایران، همه چیز به خوبی پیش نمی‌رود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین پیام نوروزی خود پس از امضای برجام، سخن خاصی دربارهٔ تحریم‌ها نگفت. او واژهٔ «تحریم» را تنها دو بار به کار برد و به کلی‌گویی اکتفا کرد: «تحریم‌های بانکی، مالی، پولی، نفتی، پتروشیمی، بیمه، حمل و نقل و... برداشته شد و شرایط برای فعالیت اقتصادی مردم ما آماده‌تر شد».

آیت‌الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، طرز فکر متفاوتی دارد. او در سخنان نوروزی خود، ۲۸ بار از واژهٔ «تحریم‌ها» استفاده کرد. آقای خامنه‌ای گفت: «در همین توافق نیز آمریکایی‌ها به آن‌چه وعده داده بودند، عمل نکردند و به تعبیر وزیر محترم امور خارجه، بر روی کاغذ تعهداتی را انجام دادند اما در عمل و از طریق راه‌های انحرافی مانع از تحقق آن تعهدات شدند».

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.