ادوارد دارک

Author

ادوارد دارک نام مستعار ستون نویس المونیتور در شهر حلب است.