محمد کتینگولو

Author

محمد کتینگولو روزنامه‌با سابقه ترک است که در ۳۴ سال گذشته در ترکیه فعالیت کرده.