اسما الغول

Author

اسما القول همکار المانیتور است در بخش نبض فلسطین و روزنامه نگار از کمپ پناهندگان رفاه در غزه.