نگاهی نو به خاورمیانه

المنیتور یک تار نمای رسانه ای جدید به منظور فراهم نمودن گزارشات و تحلیل های بدیع توسط روزنامه نگاران و متخصصان برجسته خاورمیانه و ارائه تحلیل های عمیق از طریق بخشهای نبض ایران؛ عراق؛ اسراییل؛ لبنان؛ فلسطین؛ و ترکیه میباشد.

”روزانه برای دستیابی به تفاسیر با فراست در باره خاورمیانه یاد میکند“

محتویات المنیتور به طور پیوسته در نشریات معتبر از قبیل وال استریت جورنال؛ تایم؛ رویترز؛ لو موند؛ نیو یورک تایمز و بسیاری دیگر ذکر می گردد.

واشنگتن پست این تارنما را «فوق العاده گرانبها» نامیده است. هافینگتن پست از آن به عنوان یک ضرورت رو به افزایش خواندنی روزانه برای دستیابی به تفاسیر با فراست در باره خاورمیانه یاد میکند. 

المنیتور در حالی که به پو شش اخبار و استحکام پیوند رسانه ها با نشریات بی شماری می پردازد؛ گرایشات و روند های موجود را نیز تبیین مینماید.


©2017 Al-Monitor. All rights reserved.

Get Al-Monitor delivered to your Inbox

Cookies help us deliver our services. By using them you accept our use of cookies. Learn more... X

سهم بردن